Voorwaarden

kinkship-regels

§ 1 Preambel

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 10 juni 2019.

§ 2 Algemeen

Door toegang tot of gebruik van Kinkship (vertegenwoordigd door Confraternity Hosting B.V.) of andere door Kinkship aangeboden apps, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid (aparte pagina).

kinkship, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens onder het privacybeleid. Dit is een aanvulling op de algemene voorwaarden.

 1. Je moet ten minste 18 jaar oud zijn om knikken te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op uw wettelijke rechten en plichten. Als u niet kunt accepteren dat u verplicht bent om al deze gebruiksvoorwaarden na te leven, mag u deze service niet gebruiken of gebruiken.

 1. U krijgt uw lidmaatschap gratis bij uw eerste registratie op knikschip. U hebt de mogelijkheid om uw gratis lidmaatschap te verbeteren door add-ons voor uw profiel aan te schaffen. knikschip biedt verschillende extra en verbeterde functies die u kunt kopen. Deze add-ons zijn altijd gekoppeld aan uw profiel.
 1. U mag geen inhoud publiceren die (niet-bewust) echt geweld of discriminerende, aanstootgevende, haatdragende of illegale content via knikschepen weergeeft.
 1. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw wachtwoord.
 1. Het is niet toegestaan ​​om mensen of bedrijven te beledigen, stalken, pesten, misbruiken, lastigvallen, bedreigen, imiteren of intimideren, en het is ook niet toegestaan ​​om privé- of vertrouwelijke informatie via knikken te publiceren.
 1. U mag geen e-mails, opmerkingen of andere communicatie met commerciële of hinderlijke inhoud (spam) naar anderen verzenden.
 1. Je mag niet proberen het gebruik of plezier van knikkers door anderen te beperken.
 1. U verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle wetgeving, regelgeving en beleid van uw land die van toepassing zijn op uw gebruik van knikschepen en uw inhoud. Deze omvatten auteursrechtwetten.
 1. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. Om deze reden is het u verboden uw profiel of eventuele profielrechten te verkopen, over te dragen, in licentie te geven of toe te wijzen. Kinkship verbiedt het aanmaken van een account voor iemand anders dan uzelf, behalve voor mensen of bedrijven die expliciet het recht hebben om accounts aan te maken in de naam van hun werknemers of klanten, en u verbindt zich ertoe om dit niet te doen.
 1. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag, evenals alle gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, audio, video, links en andere inhoud of materialen die u op of via knikdoeleinden plaatst.
 1. Overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden kunnen, naar goeddunken van knikken, ertoe leiden dat uw profiel wordt geblokkeerd. U begrijpt en accepteert dat Kinkship niet verantwoordelijk kan en zal worden gehouden voor inhoud die op de portal wordt geplaatst. U gebruikt de portal ook op eigen risico. Als u de inhoud of de geest van deze gebruiksvoorwaarden schendt of de oorzaak bent van andere mogelijke wettelijke risico's voor knikken, behouden wij ons het recht voor om onze service voor u permanent of tijdelijk te staken.

Waar er dwingende redenen zijn om dit te doen, kan Kinkship u ook de volgende sancties opleggen, ongeacht of u bent geblokkeerd:

 • Verwijderen van inhoud die door u is geüpload.
 • Tijdelijke opschorting van de upload-functie voor u.
 1. We behouden ons het recht voor om de werking van Kinkship of uw toegang tot Kinkship om welke reden dan ook, op elk moment en zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u, te wijzigen of te staken.
 1. We behouden ons het recht voor om iemands toegang tot de portal om wat voor reden dan ook en op elk moment te weigeren. Bovendien behouden wij ons het recht voor om welke reden dan ook een gebruikersnaam te wijzigen. Het is ons toegestaan ​​content of profielen te verwijderen, aan te passen, te blokkeren en / of te bewaken met inhoud waarvan wij vinden dat deze in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden. We zijn echter niet verplicht om dit te doen. Kinkship behoudt zich het recht voor om tussenbeide te komen in geschillen tussen andere leden en uzelf, hoewel dit niet verplicht is.
 1. U kunt uw knikladderprofiel deactiveren of verwijderen door in te loggen op knikschroef en op de verwijderlink te klikken.
 1. Als u uw lidmaatschap opzegt, heeft u geen recht op restitutie van eventuele kosten die vooraf zijn betaald voor add-ons aan uw profiel, tenzij u uw lidmaatschap annuleert vanwege een dwingende reden die te wijten is aan knikgeschenken. U hebt in de volgende situaties nooit recht op restitutie van eventueel betaalde bedragen:
 • Kinkship beëindigt je lidmaatschap om een ​​dwingende reden.
 • Kinkship blokkeert uw profiel vanwege een overtreding van deze algemene voorwaarden.
 1. Als we uw toegang tot Kinkship blokkeren of als u de bovengenoemde link gebruikt om uw account te deactiveren / verwijderen, zijn uw foto's, opmerkingen, favorieten, vrienden en alle andere gegevens niet langer toegankelijk via uw account (bijvoorbeeld andere leden kan niet naar uw gebruikersnaam navigeren of uw foto's bekijken). Als uw lidmaatschap wordt geannuleerd, vervallen alle rechten die zijn verleend door deze algemene voorwaarden.

§ 3 Rechten

 1. Kinkship beweert niet de eigenaar te zijn van de inhoud die u op of via de portal plaatst. In plaats daarvan verleent u Kinkship een niet-exclusieve, gratis, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie voor het gebruik van inhoud die u publiceert op of via de portal. Deze inhoud is onderworpen aan het privacybeleid van de portal. Op sommige plaatsen kunt u zelf kiezen wie uw inhoud en activiteiten kan zien, inclusief uw foto's. knikken wordt gedeeltelijk gefinancierd door advertentie-inkomsten en kan advertenties en promoties weergeven. U verklaart hierbij dat u ermee instemt dat Kinkship dergelijke advertenties en promoties op de portal plaatst en / of op, over, of in samenhang met uw inhoud. Het type, de aard en de omvang van dergelijke advertenties en promoties kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
 1. U verzekert ons dat u de eigenaar bent van de inhoud die u op of via de portal plaatst of dat u op een andere manier gerechtigd bent om de rechten en licenties te verlenen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gedefinieerd. U kunt ons ook verzekeren dat door het plaatsen en gebruiken van uw inhoud op of via de portal, de rechten van derden niet worden geschonden. Deze rechten omvatten privacyrechten, DSGV, auteursrechten, handelsmerkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.
 1. Hoewel het de intentie van knikschroef is om het portaal beschikbaar te stellen voor een zo lang mogelijke periode, kunnen er momenten zijn waarop de service wordt onderbroken, bijvoorbeeld voor geplande onderhouds- of verbeteringswerkzaamheden, voor noodreparaties of als gevolg van het falen van netwerkkabels of apparaten.
 1. Kinkship is geen service voor gegevensback-up en u gaat ermee akkoord dat u niet op de service kunt vertrouwen voor het maken van back-ups of het opslaan van inhoud. Kinkship is niet aansprakelijk voor verlies van inhoud.
 1. U erkent en bevestigt dat uw relatie met knikwerk niet vertrouwelijk of fiduciair is en op geen enkele andere manier een speciale relatie vormt en dat uw beslissing om inhoud te uploaden knikvaart niet in een positie plaatst die op enige manier verschilt van de positie van leden van het grote publiek, zelfs met betrekking tot uw inhoud. Geen enkel deel van uw inhoud is onderworpen aan enige plicht tot vertrouwelijkheid van Kinkship's deel, en Kinkship is niet aansprakelijk voor enig gebruik of openbaarmaking van enige inhoud die door u wordt geleverd

§ 4 Disclaimer

 1. Kinkship garandeert niet dat de portal vrij is van fouten of onderbrekingen. De portal en de inhoud die via de portal wordt aangeboden, worden aangeboden op basis van 'zoals beschikbaar' en 'in de huidige staat'. U erkent dat u de portal volledig op eigen risico gebruikt.

§ 5 Aansprakelijkheid

 1. In geval van een kleine schending van de plicht veroorzaakt door nalatigheid, is de aansprakelijkheid van kinkship beperkt tot normale, directe schade die voorzienbaar is op basis van de aard van de vertaling en typerend is voor het contract. Dit geldt ook in gevallen van kleine plichtsverzaking door nalatigheid namens onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens ondernemers in gevallen van kleine en onbeduidende contractschendingen die voortkomen uit nalatigheid. knikschip is niet aansprakelijk voor gebreken en schade veroorzaakt door derden. Waar Kinkship gebruik maakt van derden voor het uitvoeren van werkzaamheden, aanvaardt Kinkship alleen aansprakelijkheid voor de zorgvuldige selectie daarvan. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook niet van toepassing in geval van beloofde kenmerken, persoonlijk letsel te wijten aan knikken en het overlijden van de contractant. Een beroep op ons is niet mogelijk om vorderingen tot schadevergoeding te doen gelden. Op basis van de huidige technologie is het niet mogelijk om ervoor te zorgen dat datatransmissie via internet altijd foutloos en / of altijd beschikbaar is. Kinkship aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor het feit dat het portaal constant of permanent beschikbaar is.

§ 6 Slotbepalingen

 1. Wijzigingen van of aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor de annulering van de schriftelijke vormvereiste. Het Spaanse recht is van toepassing. Verplichte regels van de staat waar het lid zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast. Plaats van nakoming is de zetel van de verwantschap (zie opdruk.) Voor zover toegestaan, is de zetel van de exploitant van Kinkship (zie opdruk) overeengekomen als een plaats van jurisdictie voor alle daaruit voortvloeiende rechtszaken. Indien afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, inclusief deze algemene gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De geheel of gedeeltelijk ineffectieve regeling wordt door de contractanten in der minne vervangen door een rechtsgeldige regeling die de economische betekenis en het doel van de ineffectieve regeling het dichtst benadert. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in het geval van een lacune.

Terms and Conditions

kinkship Rules

§ 1 Preambel

These terms and conditions of usage are applicable as of June 10, 2019.

§ 2 General

By accessing or using kinkship or any other apps provided by kinkship, you agree to be bound by these Terms of Use and Privacy Policy (separate page).

kinkship, processes and uses personal data in the context of the privacy policy. This supplements the General Terms and Conditions.

 1. You must be at least 18 years of age to use kinkship.

These terms and conditions of usage concern your legal rights and obligations. Should you not be able to accept being obliged to comply with every one of these terms and conditions of usage, do not access or use this service.

 1. You will acquire membership free of charge with your initial registration on kinkship. You have the option to enhance your free membership by purchasing add-ons for your profile. kinkship offers various additional and enhanced functions that you can purchase. These add-ons are always linked to your profile.
 1. You may not publish any content depicting (nonconsensual) real violence or discriminatory, offensive, hateful, or illegal content via kinkship.
 1. You are responsible for the confidentiality and security of your password.
 1. You are not permitted to defame, stalk, bully, abuse, harass, threaten, imitate, or intimidate either people or companies, and you are also not permitted to publish private or confidential information through kinkship.
 1. You may not send emails, comments, or other communication containing commercial or nuisance content (spam) to others.
 1. You may not attempt to restrict other people's usage or enjoyment of kinkship.
 1. You commit to complying with all legislation, regulations, and policies of your country that are applicable for your usage of kinkship and your content. These include copyright laws.
 1. You are responsible for any activity taking place through your account. For this reason, you are forbidden from selling, transferring, licensing, or assigning your profile or any profile rights. kinkship prohibits the creation of an account for anyone other than yourself, except for people or companies explicitly entitled to create accounts in the names of their employees or customers, and you undertake to not do this.
 1. You are solely responsible for your behavior as well as all data, text, files, information, usernames, pictures, images, photographs, audio, video, links, and any other content or materials that you post on or through kinkship.
 1. Violations of these terms and conditions of usage may, at the sole discretion of kinkship, lead to your profile being blocked. You understand and accept that kinkship cannot and will not be held responsible for content posted on the portal. You also use the portal at your own risk. If you violate the content or spirit of these terms and conditions of usage or are the cause of any other potential legal risks for kinkship, we reserve the right to cease our service for you either permanently or temporari

Where there are compelling reasons to do so, kinkship may also place the following sanctions on you whether or not you are blocked:

 • Deletion of content uploaded by you.
 • Temporary suspension of the upload function for you.
 1. We reserve the right to modify or cease the operation of kinkship or your access to kinkship for any reason, at any time, without notice, and with no liability toward you.
 1. We reserve the right to deny anyone's access to the portal for whatever reason and at any time. In addition, we reserve the right to demand modification of any username for any reason. We are permitted to remove, modify, block, and/or monitor content or profiles with content that we consider to be a breach of these terms and conditions of usage. We are however not required to do this. kinkship reserves the right to intervene in disputes between other members and yourself, though is not required to.
 1. You can deactivate or delete your kinkship profile by logging into kinkship and pressing the delete link.
 1. If you cancel your membership, you will not be entitled to a refund of any charges paid in advance for add-ons to your profile unless you are canceling your membership for a compelling reason attributable to kinkship. You will never be entitled to a refund of any charges paid in advance in the following situations:
 • kinkship terminates your membership for a compelling reason.
 • kinkship blocks your profile due to a violation of these terms and conditions.
 1. If we block your access to kinkship or if you use the aforementioned link to deactivate/delete your account, your photographs, comments, favorites, friends, and all other data will no longer be accessible via your account (for example, other members will not be able to navigate to your username or view your photographs). If your membership is canceled, all rights granted through these terms and conditions of usage will expire immediately.

§ 3 Rights

 1. kinkship does not claim to be the owner of whatever content you post on or through the portal. Instead, you grant kinkship a non-exclusive, fee-free, transferable, sublicensable, worldwide license for the usage of content that you publish on or through the portal. This content is subject to the portal's Privacy Policy. In some places, you can choose yourself who is able to see your content and activities, including your photographs. kinkship is partially funded through advertising income and may display advertisements and promotions. You hereby declare that you consent to kinkship being able to place such advertisements and promotions on the portal and/or on, over, or in conjunction with your content. The type, nature, and scope of such advertisements and promotions can be changed at any time without giving you special notice.
 1. You assure us that you are the owner of the content that you post on or through the portal or that you are in some other way entitled to grant the rights and licenses defined in these terms and conditions of usage. You also assure us that, by posting and using your content on or through the portal, the rights of third parties will not be violated. These rights include privacy rights, DSGV, copyrights, trademark rights, and other intellectual property rights.
 1. Even though it is the intention of kinkship to make the portal available for as continual a period as possible, there may be times where service is interrupted, e.g., for planned maintenance or improvement work, for emergency repairs, or due to failure of network cables or devices.
 1. kinkship is not a data backup service, and you agree that you cannot rely on the service for the purposes of backing up or saving content. kinkship is not liable to you for any loss of content.
 1. You recognize and confirm that your relationship with kinkship is not confidential or fiduciary and does not form a special relationship in any other way and that your decision to upload content does not put kinkship in a position that in any way differs from the position of members of the general public, even with regard to your content. No part of your content is subject to any duty of confidentiality on kinkship’s part, and kinkship is not liable for any usage or disclosure of any content provided by yo

§ 4 Disclaimer

 1. kinkship does not guarantee that the portal runs free of errors or interruptions. The portal and the content provided through the portal are provided on an “as available” and “as is” basis. You recognize that you use the portal entirely at your own risk.

§ 5 Liability

 1. In cases of minor breach of duty caused by negligence, kinkship’s liability will be limited to normal, direct damages that are foreseeable based on the nature of the translation and are typical of the contract. This also applies in cases of minor breach of duty through negligence on behalf of our legal representatives or agents. We do not assume liability toward entrepreneurs in cases of minor and insignificant contract violations stemming from negligence. kinkship is not liable for defects and damages caused by third parties. Where kinkship makes use of third parties to carry out work, kinkship only assumes liability for the careful selection thereof. These limitations of liability are also not applicable in cases of promised features, personal injury attributable to kinkship, and where the contracting person passes away. Recourse to us is not possible in order to assert claims for compensation. Based on current technology, it is not possible to ensure that data transmission over the Internet is always error-free and/or available at all times. Accordingly, kinkship does not assume liability for its portal being either constantly or continually available.

§ 6 Final Provisions

 1. Changes or additions to these terms of use must be made in writing. This shall also apply to the cancellation of the written form requirement. Spanish law applies. Mandatory regulations of the state, in which the member has his habitual residence, remain unaffected. Place of fulfillment is the seat of kinkship (see imprint.) As far as permissible, the seat of the operator of Kinkship (see imprint) is agreed as a place of jurisdiction for all resulting lawsuits. Should individual provisions of the contract with the client including these general terms of use be or become invalid in whole or in part, the validity of the remaining provisions is not affected. The completely or partly ineffective regulation is replaced by the contracting parties amicably by a legally effective regulation which comes closest to the economic sense and purpose of the ineffective regulation. The above provision shall apply mutatis mutandis in the event of a loophole.